جمعه، 29 تیر 1403
پژوهش / مقالات
یکشنبه 20 بهمن 1392 |   نظر: 0  | بازدید: 2974
ارسال به دوستان

ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي راﻫﻜﺎري اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

مدیریت سایت

اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮ ﺑﻨﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮح دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ و در اداﻣﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


کلیدواژه ها:


امتیاز: 2.04 با رای 24 نفر Article Rating
امتیاز شما به این مطلب

نظرها:

تاکنون نظری ثبت نشده

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: