دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه 30 مهر 1398
پژوهش / مقالات

مقالات

یکشنبه 20 بهمن 1392 |   نظر: 0  | بازدید: 1914
ارسال به دوستان

ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي راﻫﻜﺎري اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

مدیریت سایت

اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮ ﺑﻨﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮح دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ و در اداﻣﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 


کلیدواژه ها:


امتیاز: 2.5 با رای 2 نفر Article Rating
امتیاز شما به این مطلب

نظرها:

تاکنون نظری ثبت نشده

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: