جمعه، 29 تیر 1403
پژوهش / مقالات

(آرشیو ماه آذر 1392)

  • » مروري بر اثرات رسانه ها بر گردشگري

    هدف اين پژوهش که به شيوه اسنادي صورت گرفته، مطالعه نقش رسانه ها در بازنمايي مناطق مقصد و همچنين پيوند بين گردشگري و رسانه از ديدگاه هاي مختلف بوده است. در بحث توسعه چارچوب براي مطالعه گردشگري و رسانه، روزنامه نگاري گردشگري و مفاهيم کليدي آن شامل زما... ادامه