جمعه، 29 تیر 1403
پژوهش / مقالات

(آرشیو ماه خرداد 1393)

  • » ساماندهی گردشگری در تفرجگاه های پیرامون شهری

    ساماندهی گردشگری در یک منطقه شامل شناخت وضع موجود در ابعاد کمبود ها و نواقص است که در سه وجه گردشگر،محیط و میزبان صورت می گیرد.تفرجگاه های پیرامون شهری که به صورت خودجوش توسط مردم و خارج از هدایت رسمی از سوی برنامه ریزان و دولت به عنوان مکانی برای گذ... ادامه